ASB studie tur til Danmark

– Om social økonomi og integration af mennesker på kanten af samfundet

Social økonomi, motor for social innovation spiller en central rolle for inddragelse og integration, I samfundet, af store grupper mennesker der af mange forskellige årsager er blevet udelukket. Social økonomien spiller en central rolle fordi den repræsenterer 13,6 millioner arbejdspladser I hele EU (EØSU, 2016). Løsningen og udfordringerne findes I de nationale og EUs statslige institutioner der er begyndt at integrer socialøkonomi I deres politiske reflektioner I de seneste år, men endnu ikke udviklet og opbygget en fælles definition og handleplan for social økonomi.

For ganske nylig kickstartede DLF en uges studie program for en gruppe Ngo ledere og social entrepreneurs fra ASBs Georgiske afdeling. ASB er en tysk organisation med mere end 300 branches der arbejder med velfærdsløsninger. CSRDG og CHCA er Georgiske partner organisationer til ASB der sammen arbejder på at finde metoder til at integrere mennesker der har været I fængsel tilbage til samfundet. Det både på et praksis og lovgivnings niveau.

Dag 1 - miniseminar

At gøre social økonomi bæredygtig med CSR og ESG som klare pejlemærker.

Dag 2 - Field visit

Rundvisning og præsentation af Settlement. People Like Us, en af Danmarks bedste social business.

Dag 3 - Kultur tur og field visit

Kultur tur til Kronborg slot og et field visit Hvordan en rockerborg bliver til økohus.

Dag 4 - Field visit og miniseminar

Social økonomisk sektor, motor for social innovation -et arbejdsmarked for mennesker på kanten af samfundet.

Dag 5 - kultur tur

Kultur tur til Christiania.

Tilfredshedsniveau

Se deltagernes tilfredshedsniveau.

Dag 1 - At gøre social økonomi bæredygtig med CSR og ESG som klare pejlemærker

For ganske nylig kickstartede DLF en uges studie program for en gruppe Ngo ledere og social entrepreneurs fra ASBs Georgiske afdeling. ASB er en tysk organisation med mere end 300 branches der arbejder med velfærdsløsninger.
Studie programmet var sammensat af både teoretisk og praktisk tilgang til den viden ASB på forhånd havde bedt om og det started med et mini seminar faciliteret af dr. Glenn Frommer, ESG MATTERS.

Glenn Frommer teamede op med Peter Holm, chef for samfundsansvar AP Pension og Rasmus Juul Pedersen, Head of ESG PUB Pension, der begge fungerede som midlertidige Advisory boarder hvor opgaven bestod i at få formidlet begrebernes betydning og som rådgivere til en kort workshop hvor deltagerne skulle sammenfatte og præsenterer en pitch af deres organisation og et konkret koncept.

Dag 2 - Settlement og People Like Us

Settlement

Settlement, en af Danmarks ældste foreninger hvis vision er at skabe håb, udvikling og meningsfulde (arbejds)fælleskaber via socialøkonomien for mennesker på kanten af samfundet

Settlementet blev grundlagt i Saxogade på Vesterbro allerede i 1911, da bydelen var en af de fattigste i byen. Her flyttede frivillige akademikere ind i bydelen og underviste lokalbefolkningen. I dag er Vestebro en meget anden bydel og Settlementet er derfor et bydækkende tilbud til udsatte voksne, der er faldet gennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet. Til gengæld inddrager Settlementet aktivt bydelens borgere ind et mangfoldigt fællesskab, hvor alle er velkomne. Settlementet arbejder i dag for at skabe håb, udvikling og meningsfulde (arbejds)fællesskaber, ved at sikre at det enkelte menneske kan udfolde sit potentiale i et fællesskab, fordi Settlement tror på, alle har værdi og noget at bidrage med. Settlement har til formål at arbejde for social og kulturel ligestilling i samfundet og bygge bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af sociale og kulturelle skel. Aktiviteterne dækker rådgivning, møde support, samt caféer, butikker, genvindingsaktiviteter, festival og street events. Det er en del af en social økonomisk tilgang til samfundets problemer og udfordringer. Ved at støtte deres velbefindende, træningsevner og kompetencer udvikles en følelse af empowerment gradvist. Settlement har omkring 100 frivillige og 50 ansatte.

People Like Us, en af Danmarks bedste social business

People Like Us er en socialøkonomisk virksomhed, men meget mere end det…

  • Det er en virksomhed der fremstiller og eksperimenterer med nye slags øl. People Like Us mission er at:
  • Først og fremmest at fremstille øl med fantastisk smag
  • Etablerer job muligheder for mennesker på kanten af samfundet. Især mennesker med autisme
  • Udfordre samfundets koncept af normalitet og fælleskaber
  • Altså People Like Us eksisterer for at skabe en social revolution med øl som omdrejnings punkt.

Social revolution. Udfordre status quo.

Øl, mennesker og storytelling.

Rundvisning og præsentation af Settlement People Like Us, en af Danmarks bedste social business

Dag 3 - Kultur tur til Kronborg og Field visit

Rundvisning og præsentation af Settlement People Like Us, en af Danmarks bedste social business

Kronborg slot

Kronborg er et af Nordeuropas fineste renæssanceslotte. Det er verdenskendt som Hamlets og Shakespeares slot og er udnævnt til UNESCO verdensarv. I Helsingør, hvor Øresund mellem Danmark og Sverige er smallest, ligger Kronborg ud mod sundet, omgivet af et vældigt fæstningsværk med bastioner og kanonbatterier. Slottet har en dramatisk og fascinerende historie.

Kronborgs historie går helt tilbage til 1420, hvor Erik af Pommern opførte fæstningen Krogen, for at kunne kontrollere indsejlingen til Øresund og opkræve den indbringende Sundtold af passerende skibe. Sundtolden havde stor betydning for Helsingør i mere end 400 år. Pengene gik i kongens egen lomme, men handelen i forbindelse med Sundtolden gjorde byen velhavende og kendt ude i den store verden.

Shakespeare lod Kronborg være scenen for sit udødelige skuespil om kongesønnen Hamlet, og udenfor Danmark er slottet i dag mest kendt som Hamlet’s Castle. Det vides ikke med sikkerhed om Shakespeare nogensinde besøgte Kronborg, men han har helt sikkert hørt rygterne om hoffets dekadente livsstil. Det er dokumenteret, at engelske skuespiltrupper besøgte Kronborg flere gange på Shakespeares tid.

ASB study tour_Cultur tour_Helsingõr dag 3

Fra Rockerborg til Økohus

Arrangementets vært og speaker var Martin Christian Celosse-Andersen, Founder af Økohus, creator af en procent er nok og exbande leder. 

Økohuset er et projekt, hvor M.C.A, baseret på sundhedsområdet i form af kostvejledning og fysiske aktiviteter / træning, hjælper mennesker på kanten af samfundet, der af forskellige grunde er i en marginaliseret stilling / periode af deres liv. Målgruppen er hovedsagelig unge bandemedlemmer der ønsker exit fra bandemiljøet. M.C.A. er i tillæg af sin rolle som projektleder, også liv coach og arbejder f.eks. med organisk kost og ernæring som et terapeutisk værktøj i den daglige livsstil. Til projekt Økohus er der også tilknyttet et mentor korps med unik erfaring inden for arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruet unge; herunder særlig erfaring med unge der har, eller har haft tilknytning til bande/rocker miljøer.

Arrangementet foregik i det hus der engang har været en berygtet Rockerborg og grundlagde præcedens for lovgivning omkring lukning af Rockerborge i Danmark. I forlængelse af denne politiske proces mener M.C.A. det er tid til, at det nationale exit-program redefineres og fjerner sig fra blot at være en praktisk ramme til at være en pædagogisk og psykologisk koordineret intervention. Derfor har M.C.A. skabt ”En procent er nok”. Ud af flere initiativer under En procent er nok er rådgivnings centeret, med flere forskellige frivillige rådgivere, en vigtig del af projektet.

 

I de initiativer og projekter M.C.A. skaber og eksekverer visualiser sig en klar rød tråd, der interessant nok også følger M.C.A. egen personlig udvikling som han generøst deler der hvor det giver mest mening og værdi.

En procent er nok. »Hvor meget godt skal man gøre for at kompensere for alt det dårlige, man har bedrevet?«   

Hvis du vil hjælpe et andet menneske må du begynde med at forstå det den anden forstår’ 

– Kierkegaard

Dag 4 - Field visit og miniseminar

Field visit hos Cafe Exit

Café Exit er en forening rettet mod exindsatte og indsatte, der under afsoning i fængsel har besluttet at leve et liv uden kriminalitet. Arbejdet består af en række forskellige initiativer: Uformel tid sammen. Arbejdsvejledning. Gældsrådgivning. Kommunikations terapi med terapeut eller psykolog. Tilbud er rettet mod mange sider af tilværelsen. Det handler ikke blot om at få et job, et nyt netværk eller et sted at bo. Tingene hænger sammen, og vi vil gerne hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv og til at arbejde med de udfordringer, som kommer. De mange tilbud i Café Exit gør, at den enkelte kan vælge det, der er vigtigt lige nu.

Fra indsat til værdisat. Samtaler der rykker. Sangens kemi.

 

Miniseminar hos 3F

Socialøkonomien – motor for social innovation og et inkluderende arbejdsmarked.

Mini seminar hos 3F, Danmarks største fagforening der organiserer ufaglærte og erhvervsudannede medarbejder. Grundlaget for miniseminariet var en udveksling af viden og erfaringer om et inkluderende arbejdsmarked for mennesker på kanten af samfundet og socialøkonomiens status i Danmark.

Christian Sølyst, politisk rådgiver 3F faciliterede den to timer lange minikonference der vekslede mellem kaskade af vidensdeling og A & Q. Deltagerne havde forinden miniseminariet fået til opgave at udforme en række relevante spørgsmål.

Christian Sølysts oplæg startede med en præsentation af 3F visioner, værdisæt og 3F fremtidsmål i forhold til verdensmålene. Herunder har 3F konkret valgt mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Derefter forsatte vidensdelingen med en gennemgang af 3Fs medlemmer, hvilke faggrupper de tilhører og hvilken service de tilbydes. Hovedparten af 3F medlemmer hører til Danmarks dårligst uddannede, derfor er der betydeligt fokus på uddannelse og jobtræning. En af deltagerne spurgte ind til hvad 3F specifikt gjorde for exindsatte. Til det svarede Christian Sølyst, at 3F koncentrerede sig om hvad hvert menneske havde af kvalifikationer og ikke om de havde været i fængsel, havde mentale lidelser eller et handicap.

Der opstod også en drøftelse af globaliseringens og EU’s frie bevægelse af arbejdsmarked som i den grad udfordrer den danske Flexicurity model og vores collective agrement (overenskomst). Kollektivaftalerne udgør et element i det såkaldte “den danske model”. Det vil sige et arbejdsmarked baseret på aftaler mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne.

Christian Sølyst var i 2013/14 en del af regeringens arbejdsgruppe hvis opgave var at definerer og udforme en handleplan for socialøkonomiske virksomheder og socialøkonomiens værdi. Det politiske initiativ startede rigtig godt ud men tabte momentum i 2016/17. Det ved at flere viden centre og politiske innovative faggrupper blev annulleret, hvilket bl.a. har resulteret i manglende sammenhæng mellem interessenter, manglende bedste praksis og formidling og etablering af effektive partnerskaber. Det interessante er at praktikerne, de sociale entreprenørs, skaber flere og flere sociale forretninger og der eksisterer en undergrund af mange forskellige slags, der er vildtvoksende.

Christian Sølyst nævnte et eksempel på en social virksomhed der drives af hjemløse som producerer æble juice af nedfaldne æbler.

Miniseminaret rundede af med en drøftelse om hvordan fagforeningerne kan blive bedre til at samarbejde om verdensmålene (SDG).

Dag 5 - Kultur tur til Christiania

Christiania er et byområde i København, der blev etableret i 1971, da en gruppe mennesker besatte den tidligere Bådsmandsstræde Kaserne på Christianshavn og døbte området Fristaden Christiania. … Christiania udgør desuden et rekreativt område og tiltrækker hvert år turister i tusindtal.

Læs mere https://www.christiania.org/info/christianias-historie/

Figuren viser gruppens overordnet tilfredshedsniveau: